Name: gv-horizontal-logo.png.

Støt kampen for det rene grundvandVores mål og holdninger - styregruppen

Vi vil vise, at det er enkelt, og at det teknisk er muligt, at redde alle typer kildepladser - de lokale vandværker og kildepladser bør ikke mere nedlægges!
Name: pexels-fauxels-3184418.jpg.
De lokale vandværker og landmænd står sammen om en fælles plan, som er grøn, bæredygtig, klimavenlig og fornuftig.
Indsatsplaner bør bygge på faglighed, dokumentation, varsling og behovsstyret og ikke kun på følelser, politik eller forsigtighedsprincippet.
Vi vil lære af hinanden med spørgsmål.


Vandværkerne inddrager kommunen i et fælles samarbejde baseret på viden og nye muligheder om både varsling og løsninger via individuelle Behovsstyret Indsatsplaner.

Grundvandets Venner vil arbejde for flere rettigheder til de lokale vandværker og få belyst hvad der er ret og rimeligt.
Rettigheder til altid at undersøge kildepladser, og opnå tilladelse til erstatningboringer og fx. nye prøveindvindingsboringer, uanset om der findes eller planlægges nødforbindelser til andet vandværk.
Nødforbindelser skal ikke bruges som argument for at nedlægge et vandværk eller en/flere kildeplads(er).

Ofte kan der findes alvorlige fejl ved en boring, og drikkevandet kan igen være rent efter en reparation, udført erstatningsboring (en moderne A-boring) eller simpel afværgepumpning med eller uden projekt for gendannelse af rent grundvand.

Ofte kan vi udnytte fejl, "den såkaldte skorstenseffekt", uden at boringen skal nedlægges eller ombygges. Vi vil også se på andre fejl ved boringerne.

Eksempel: Omkringliggende brønde eller boringer kan være en del af problemerne. Vi har opdaget boringer med flere filtre i serie, som kan medføre direkte nedsivning, så det øvre belastede grundvand siver ned til dybereliggende filtre. Det kan være en del af årsagen til pesticider i dybe og ellers naturligt beskyttede magasiner. De nævnte fejl kan derfor være årsagen til fejltolkning. Ofte kan fejl identificeres ved en gennemgang af råvandsanalyserne, herunder uhensigtsmæssig indvindingsstrategi. Vi vil derfor også udvikle kildepladsvurderinger, som kan identificere fejl, mangler og handlingsplaner. Meget kan gøres ud fra eksistrende data.

I andre tilfælde kan det være en kombineret løsninger med afværgepumpning og gendannelse af rent grundvand i det øverste magasin, så et givet uønsket stof ikke siver længere ned i det dybereliggende magasin. Det kalder vi naturlig rensning på kildepladsen.

Det skal være muligt at opnå rettigheder til at gendanne rent grundvand ved naturlig rensning og infiltration naturligt gennem bioanlæg, rodzonen eller med injektionsboringer efter passende godkendt design, for en midlertidig periode. En rensning på kildepladsen med naturlige metoder er vejen frem. Ofte tager det tid, men forureningen har også stået på i måske op til 50 år. Ved rensningsprojekter på kildepladsen vil vi vise, at grundvandet gradvis eller hurtig bliver renere eller helt rent. Vi har allerede eksempler på, at det kan gå hurtigt, men også eksempler på at der vil gå lang tid. Derfor er tålmodighed og beslutsomhed vigtigt.

En fastholdelse af en decentral vandforsyningsstruktur er ofte både et generelt politisk mål og en reel mulighed, hvis vandværker og landmænd står sammen.

Herved opnås en betydelig bedre forsyningssikkerhed med køligt, billigere og rent drikkevand - uden lang transporttid og risiko for afsmitning fra lange rørstrækninger. Det er ikke blot bæredygtigt og fornuftigt, men også faglig set den bedste mulighed.

Der opnås en mere bæredygtig og klimavenlig løsning og en reel opskrivning af mængden af anvendeligt grundvand i hver kommune - hver gang en kildeplads reddes. Derfor inviteres kommunerne også med i netværket.

At redde kildepladser er en stor fordel for vore efterkommere, at vores generation forsøger at rydde op og redde, frem for at nedlægge.
Det tager tid, men det er det hele værd.
Det er ret enkelt og vi kan lære med spørgsmål.

KontaktDVN ApS driver netværket Grundvandets Venner og administrerer organisationens hjemmeside:


Denne hjemmeside drives via svift.net


Grundvandets VennerVi kæmper for bevarelsen af vores alles rene drikkevand!