Name: gv-horizontal-logo.png.

Støt kampen for det rene grundvandProjekter

Fremtidssikring af danske drikkevandsboringer og kildepladser


Mange årtiers brug af nu forbudte stoffer og overgødskning har flere steder haft konsekvenser for råvandskvaliteten i invindingsboringer og flere steder med lukning af boringer og kildepladser til følge.
Separationspumpning fra boringer muliggør ofte, at den øvre, og mest forurenede del af et magasin, kan oppumpes, alt imens den nedre, mere rene fraktion, kan anvendes til produktion af drikkevand. I tilfælde af at hele magasinet er forurenet, kan teknikken også bruges, men vil dog være mere langvarig, før en brugbar effekt opnås.
Her må vi tage biologien og naturen i brug, og gradvis genskabe renere grundvand ved rensning - typiske ved hjælp af bakterier og planter. Det rensede grundvand infiltreres omkring boringerne, og der sker gradvis også en forbedring af drikkevandet. Det tager tid, men forureningen har også stået på i mange år.
I projekt grundvandetsvenner ønsker vi at udvikle grøn teknologi til rensning og efterfølgende reinfiltrering af rent grundvand til grundvandsmagasinet. Over tid vil det betyde, at drikkevandet bliver mere og mere rent. Dette vurderes og designes så i hvert tilfælde.
Herved opnås genskabelse af høj grundvandskvalitet, bevaring af boringer og kildepladser og hermed betydelige besparelser.
For hvert vandværk udarbejdes en Behovsstyret Indsatsplan, som et fornuftigt alternativ og supplement til kommunens plan.


Eksempler på oprensning

Læs om 6 vandværker, der arbejder på at løse problemer med uønskede stoffer.
Udviklingen i grundvands- og drikkevandskvaliteten samt flere forklaringer kan findes på mitdrikkevand.dk.
Historien om hvert af de 6 vandværker vil blive fortalt og beskrevet gennem vidensdelingsprogrammet, så andre kan blive inspireret og få kontakt til og vidensdele med foreløbigt "de seks vandværker" og på sigt mange flere vandværker.
En meget vigtig del af hele projektet:
Name: Øster Svenstrup Vandværk.jpg.

Øster Svenstrup Vandværk

Øster Svenstrup Vandværk er et privat vandværk med ca. 275 forbrugere, hvoraf enkelte større landbrug med et godt forbrug.
Vandværket leverer ca. 75.000 m³ vand om året.
Vandværket har udfordringer med nitrat og har indledt separationspumpning i stedet for at flytte kildeplads.
Name: Hjorthede Vandværk.jpg.

Hjorthede Vandværk

Hjorthede Vandværk er et privat vandværk med tre boringer. Vandværket forsyner 119 forbrugere. Har udpumpet 64.500 m³ vand i 2019.
Vandværket har for flere år siden fået forslag til en indsatsplan (fra daværende Viborg Amt), da den ene boring havde stigende nitrat. Pris ca. 3.5 mio. kr.
Vandværket har nu igangsat deres egen Behovsstyret Indsatsplan som et alternativ. Vandværket har igangsat forsøg med naturlig reduktion af nitrat i deres boring nr. 2
Name: Hjerm vandværk.jpg.

Hjerm Vandværk

Hjerm Vandværk er et privat vandværk med ca. 756 forbrugere og har siden 2002 arbejdet med forskellige metoder til separationspumpning i forhold til BAM.
Hjerm Vandværk har i marts 2018 fundet DMS over grænseværdien i en boring, hvorfor de deltager konkret i projektet med hovedinteresse i en naturlig rensning af afværgevand i forhold til DMS, BAM og nitrat og gendannelse af rent grundvand.
Miniforsøg er igangsat september 2020.
Name: Brovst vandværk ORGINAL.jpg.

Vandfors. Brovst og omegn

Vandforsyningen Brovst og Omegn er et stort fællesvandværk for 3 byer: Brovst, Arentsminde og Halvrimmen, med tilsammen ca. 2500 forbrugere.
Vandværket har 8 indvindingsboringer med store udfordinger i nitrat på de højest beliggende boringer. Vandværket har plantet en skov i samarbejde med Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy.
Arbejder konkret fra oktober 2020 på at få kombineret skovrejsning med biologisk reduktion af nitrat på foreløbig en boring, hvor nitrat er over grænseværdien for drikkevand.
Name: skærbæk.jpg.

Tirstrup Vandværk

Tirstrup vandværk har en bynær kildeplads med to boringer, hvor der er fundet CDP - chloridazon-desphenyl over grænseværdien.
Vandværket er gået i gang med sin egen Behovsstyret Indsatsplan for at få nedbragt indholdet af CDP gennem en alternativ pumpeteknik samt afværgepumpning og rensning ved hjælp af infiltration i træbevoksning.
Det har betydet, at det øverste grundvand nu er under grænseværdien for rent drikkevand. Fra september 2020 er der igangsat biologisk miniforsøg for at optimere fjernelse af CDP.
Name: Nordmarken.jpg.

Nordmarken Vand

NordmarkenVand er et privat vandværk med 1009 tilsluttede forbrugere, der forsynes af tre boringer. Hele det grundvandsdannede opland er by.
De senere år er der gjort fund af både BAM og DMS i koncentrationer, der i perioder overskrider det tilladte, og vandværket har således modtaget et påbud fra kommunen om nedbringelse.
Der arbedes nu med egen Behovsstyret Indsatsplan samtidig med at vandværket importerer vand fra et nabovandværk.
Planen er på sigt at opsætte biologisk miniforsøg og inddrage husejere og deres haver i lokal rensning samt anvende mere regnvand som en ressource.

KontaktDVN ApS driver netværket Grundvandets Venner og administrerer organisationens hjemmeside:


Denne hjemmeside drives via svift.net


Grundvandets VennerVi kæmper for bevarelsen af vores alles rene drikkevand!